Søk

NTF på stortingshøring om regjeringens eldrereform

President Camilla Hansen Steinum ga Helse- og omsorgskomiteen tydelig beskjed om betydningen av god oral helse for eldres allmenntilstand og livskvalitet i høring 1.oktober.

Høringen handlet om stortingsmeldingen «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre».

Budskapet til Steinum var klart: mange eldre får ikke de tannhelserettighetene de har lovbestemt krav på. Det gjelder både eldre på institusjon og hjemmeboende eldre. Mange får ikke nødvendig hjelp til daglig munnstell eller tilbud om behandling når de har smerter eller infeksjoner.

Hansen Steinum påpekte følgende løsninger til komiteen:

Eldre på institusjon

  • Personalet på institusjonene må få bedre opplæring for å være bevisst viktigheten av god oral helse
  • Det må være forpliktende avtaler mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten for å sikre gode samarbeid, systematisk kartlegging av behov og opplæring av ansatte på institusjonen.
  • Bevisstheten om betydningen av god munnhelse må heves. Dette er et lederansvar.
  • Medisingjennomgang må prioriteres, spesielt medikamenter som gir munntørrhet.

Hjemmeboende eldre

  • Hjemmeboende eldre må få bedre informasjon om sine rettigheter
  • Taushetsplikten kan i noen tilfeller være til hinder for informasjonsflyten mellom tannhelsepersonell og kommunen.
  • Det må gjøres en gjennomgang av lovverket for å sikre at de med størst behov får oppfylt sine rettigheter til tannbehandling.
  • De som velger å fortsette hos sin private tannlege må beholde eventuelle rettigheter til stønad fra folketrygden.

Klikk her for å lese notat fra Den norske tannlegeforening til høring - Leve hele livet

Høringsinnspillet i sin helhet ser du på stortinget.no


høring illustrasjon


Publisert: 03.10.2018