Søk

Sykehjelpsordningen

Sykehjelpsordningens vedtekter ble endret og revidert under Representantskapsmøtet 2017. De nye vedtektene trådte i kraft 01.01.2018.

Klikk her for å laste ned vedtektene

Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge, er omfattet av denne ordningen som finansieres med tilskudd fra folketrygden. Sykehjelpsordningen administreres av NTF. Støtte fra ordningen forutsetter arbeidsuførhet som følge av skade/sykdom på 50% eller mer.

Omfanget av ytelser
Sykehjelp etter denne ordningen ytes fra 15. fraværsdag og i inntil 250 dager for samme sykdom. Det betales ikke sykepenger for lørdager, søndager, helligdager, 1. og 17. mai.

Gjennom ordningen ytes 1/42 G ved 100% sykefravær og 1/84 G ved 50% sykefravær. For medlem som er arbeidstaker reduseres sykehjelpen med sykelønn eller sykepenger som medlemmet mottar. Sykehjelpen reduseres også når du mottar alders- og uførepensjon.

Ved fødsel og adopsjon
Sykehjelp ytes ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel eller adopsjon, har rett til stønad i inntil 50 dager (5 dagers uke). Ved redusert stilling reduseres ytelsen tilsvarende stillingsreduksjonen. Utbetalingen er betinget av at medlemmet har vært yrkesaktiv i minst 6 av de siste 10 måneder før fødsel eller adopsjon, og har rett på fødselspenger fra folketrygden.

Stønaden kan tas ut over en periode på inntil 1 år, og kan også tas ut som deltid i løpet av det første året etter permisjonens første dag.

Søknad om stønad
Søknad om stønad fra Sykehjelpsordningen sendes NTFs sekretariat på eget skjema - Last ned søknadsskjema her

NB: Vi oppfordrer deg til å ikke sende oss sensitive personopplysninger ukryptert pr. e-post. Vi anbefaler at søknad sendes pr post eller via Digipost.

Søknad pr post sendes til: Den norske tannlegeforening, Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo

Søknad via Digipost (innlogging med BankId) sendes til Den norske tannlegeforening (søkes frem i Til-feltet).

Medlemsfordel - rådgivning på Villa Sana, Modum Bad
NTF har også en avtale med Villa Sana på Modum Bad, bestående av rådgivning til medlemmer som ønsker å snakke om problemer i arbeidsliv, samliv eller fritid. Målet er å styrke bevisstheten i forhold til yrkesrollen, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet. Les mer her