Søk

Lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger i Den offentlige tannhelsetjenesten foregår i sin helhet mellom de lokale parter.

Klikk her for å lese om lønnsforhandlingene 2019

Sentrale forhandlinger

Sentralt forhandlingsutvalg ivaretar de offentlige ansattes lønns- og arbeidsvilkår og har fått delegert ansvaret for å forhandle og inngå avtaler på vegne av NTF.

NTF har p.t. partsrettigheter i 6 tariffområder: Kommunalt avtaleområde (KS), Oslo kommune, Staten, Spekter- Helse, HSH/HUK og Spekter (område 1-9).

Den norske tannlegeforening mener at lønnsforhandlingene kun skal føres overfor lokal arbeidsgiver i alle tariffområder der NTF har partsrettigheter. Dette innebærer at det ikke avtales konkrete økonomiske rammer sentralt, bare overordnede prinsipper for hvordan de lokale parter skal gjennomføre forhandlingsprosessen. Ferie, pensjon, sosiale rettigheter og regler for forhandlingsordningen skal fortsatt fastsettes sentralt, men kan inkluderes i lokale avtaler/overenskomster der det gis hjemmel for dette. Dette gir de lokale parter frihet til finne forhandlingsløsninger basert på egne forutsetninger og behov.


Lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene gjennomføres vanligvis om høsten hvert år.

Våre UTV gjennomfører et selvstendig lønnsoppgjør for om lag 1550 medlemmer. Det sentrale oppgjøret gjennomføres frem mot fristen natt til 1. mai.

De lokale forhandlingene gjennomføres på fritt grunnlag med de lokale forhold og lokale behov som ramme.


Forhandlinger i Den offentlige tannhelsetjenesten (ikke Oslo kommune)

Det er det lokale UTV som forbereder, gjennomfører og evaluerer lønnsoppgjøret. NTF tillitsvalgtskurs og rådgivning fra forhandlingsutvalg og sekretariat skal være til hjelp for de lokale UTV.

Til hjelp for tillitsvalgte i dette arbeidet er det også utarbeidet protokollmaler m.m. I oversikten nedenfor finner du følgende hjelpemidler:

Beregningsark for lokale forhandlinger
Som et nyttig verktøy for å forberede og gjennomføre lokale lønnsforhandlinger kan dette excel regnearket brukes. Regnearket beregner blant annet kravkostnader, årslønnsvekst, datovirkning og overheng.

Ta kontakt med forhandlingssjef John Frammer på telefon 22 54 74 10/41 66 05 06 for eventuell veiledning i bruk av regnearket.

Beregningsark ved lokale forhandlinger


Særavtaleforhandlinger
Hovedavtalen i KS-området åpner for at de lokale parter kan inngå lokale særavtaler, jfr. Hovedavtalen del A, §§1-4 og 4-5. Ved inngåelse av slike avtaler er formalia svært viktig. Hjemmelsgrunnlag, avtalens varighet, oppsigelsesfrister samt et klart og tydelig ordvalg i beskrivelsen av avtalens materielle innhold er det viktig å være nøye med. Det er et absolutt krav at særavtalen/tariffavtalen er skriftlig. Dersom partene blir enige om en særavtale skal dette fremgå ved en forhandlingsprotokoll vedlagt selve avtaleteksten. Eksempler/mal på dette finnes her.

Eksempel på forhandlingsprotokoll

Eksempel på særavtale

Dersom partene ikke blir enige om nye avtalevilkår eller det ikke blir enighet om inngåelse av en ny særavtale kommer Hovedavtalen del A, § 6-2 Lokal nemnd til anvendelse.

Eksempel uenighetsprotokoll

Rettstvist
Rettstvist er tvist om en tariffavtales forståelse eller gyldighet. Fra tid til annen kan det lokalt oppstå uenighet om for eksempel ordlyden i en tariffavtale (lokal særavtale, HTA, HA oa.) skal forståes. I Hovedavtalen har de sentrale parter regulert hvordan slike tvister skal behandles, jfr. HA del A, §§ 7-1 og 7-2. I tvisteprotokollene skal partenes anførsler/forståelse fremgå. Dersom de lokale parter ikke blir enige skal tvisten sendes til NTF sentralt som eventuelt vil bringe saken inn for tvistebehandling med KS. Inntil annet blir fastsatt, enten ved sentral enighet eller ved dom, gjelder arbeidsgivers forståelse av tariffbestemmelsen det er tvist om.

Eksempel på tvisteprotokoll

Kretmeglingsmenn

Detaljert liste over meglingsmenn - klikk her.