Søk

Lønnspolitisk Forum

Lønnspolitisk forum holdes de årene det er valg på hovedstyret, senest innen utgangen av oktober måned. Forumet består av, foruten Sentralt forhandlingsutvalg med varamedlemmer, en representant for hvert UTV i fylkeskommunene, en representant for fylkestannlegene, en representant for hvert av de odontologiske fakulteter og en representant for medlemmene  i Forsvaret. Medlemmene av Sentralt forhandlingsutvalg har ikke stemmerett. De øvrige deltakere har en stemme for hvert medlem de representerer.


Forumet har følgende oppgaver:

a)  drøfte spørsmål av prinsipiell betydning for offentlig tannhelsetjeneste,

b)  drøfte og behandle saker brakt inn av ett eller flere UTV, Sentralt forhandlingsutvalg eller hovedstyret,

c)  velge Sentralt forhandlingsutvalg.

Ekstraordinært Lønnspolitisk forum skal innkalles dersom et flertall av de lokale UTV eller hovedstyret krever det eller Lønnspolitisk forum selv beslutter det. Ekstraordinært møte skal finne sted senest en måned etter at det er krevd eller besluttet avholdt. Dagsorden skal sendes ut så snart det er praktisk mulig, og senest ti dager før møtet.