Søk

Rettshjelpsordningen

Formålet med NTFs rettshjelpsordning er å bidra til å ivareta medlemmenes rettssikkerhet innenfor rettsområder som er knyttet til utøvelsen av tannlegeprofesjonen. De gjeldende vedtektene trådte i kraft fra 30. oktober 2013.

Et rettshjelputvalg i sekretariatet er delegert myndighet til å fatte vedtak om stønad i enkeltsaker med inntil 80 000 kroner (ekskl. mva). Medlemmene har ikke et rettskrav på stønad fra Rettshjelpsordningen. Behovet for juridisk bistand innenfor yrkes- og næringsrelaterte områder skal primært søkes ivaretatt av NTFs sekretariat.

Bistand fra Rettshjelpsordningen er et sekundært og betinget tilbud til medlemmene. Det kan ytes økonomisk stønad, hovedsakelig til ekstern advokatbistand, dersom sekretariatet, NTFs tillitsvalgte eller foreningens organer for øvrig, ikke kan ivareta medlemmets behov for bistand. Sekretariatet skal kontaktes før ekstern advokat engasjeres, med sikte på å avklare om medlemmets behov kan ivaretas av NTF.