Søk

Instruks for valgkomiteen

Sist endret av representantskapet 21. november 2008

1.
Representantskapet velger en valgkomité for kommende representantskapsperiode. Komiteen skal bestå av bestå av 5 medlemmer. Representantskapet velger komiteens leder blant medlemmene.

I komiteen bør så vidt mulig de forskjellige landsdeler og ervervsgrupper samt begge kjønn være representert.

1A.
Frist for forslag til og bekjentgjøring av innkomne forslag på valgkomité er de samme som for øvrige valg omtalt i pkt. 3.

2.
Valgkomiteen har til oppgave å avgi innstilling til representantskapet på kandidater til alle valg som ifølge vedtekter og bestemmelser skal avgjøres i dette organ, dog velges valgkomiteen direkte av representantskapet.

Ved sin innstilling til hovedstyre skal valgkomiteen legge vekt på at det bør være allsidig sammensatt, både geografisk og med hensyn til yrkesutøvelse, ved siden av at det tas hensyn til organisasjonsmessig erfaring.

Valgkomiteen skal dessuten ved innstilling på kandidater til alle valg ta hensyn til at den kjønnsmessige fordeling bør være tilnærmet den samme som i medlemsmassen.

I alminnelighet skal tillitsvalgte i sentrale verv ikke sitte mer enn 8 år i samme verv.

3.
Valgkomiteens kunngjøringer til medlemmene skjer gjennom NTFs Tidende. Den skal i god tid rette særskilt oppfordring til medlemmene om forslag til president, medlemmer av hovedstyret og andre tillitsverv innen en nærmere angitt frist.

Den bør også, før innstilling avgis om hovedstyre, rådføre seg med de til enhver tid eksisterende yrkesgrupperingene innen NTF. For øvrig har ethvert medlem av NTF forslagsrett.

Valgkomiteens innstillinger bør referere relevante opplysninger om kandidatene og være begrunnet.

Valgkomiteens innstilling om president, hovedstyre og øvrige tillitsverv sendes hovedstyret til slik tid at den kan kunngjøres for medlemmene som for representantskapssaker bestemt innen 1. september og så fullstendig at valgene kan drøftes i lokalforeningenes møter. Foruten valgkomiteens forslag, skal innstillingen inneholde alle de kandidaters navn som er foreslått innen den kunngjorte frist.

4.
Endringer i denne instruks krever 2/3 flertall i representantskapet.