Søk

Helsemyndigheter

Tannlegers virksomhet berøres av mange forhold som ulike nasjonale politiske, byråkratiske og faglige myndigheter har delvis eller fullt ansvar for. Under finner du en liste over de ulike myndighetene, hvilken rolle de har og link til mer informasjon og deres websider.

Veiledninger, publikasjoner, rapporter og annet utgitt av helsemyndigheter finner du på myndighetenes egne nettsider eller under "Faglige råd og veiledninger"

Stortinget
Stortingets Helse- og omsorgskomité er NTFs kontaktledd med landets politiske ledelse. Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Klikk her for å gå til Helse og Omsorgskomiteen sine nettsider

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. HOD gir lover og forskrifter, gjør saksforberedelser for Stortinget, sender saker på høring og gir helseadministrative oppdrag til Helsedirektoratet.

Klikk her for å gå til HOD sine nettsider


Helsedirektoratet
Helsedirektoratet er faglig forvaltningsorgan på sosial- og helseområdet, og har delegert myndighet på noen områder av sosial- og helselovgivningen. Helsedirektoratet skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk samt gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner. Det er en viktig oppgave for direktoratet å utvikle og effektivisere det helsefremmende og forebyggende arbeidet og tjenestetilbudet på helse- og sosialområdet.

Direktoratet har også ansvaret for:

  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
  • Pasientombudene
  • Faglig ansvar for helse- og sosialtjenester hos fylkesmennene

Klikk her for å gå til Helsedirektoratet sine nettsider


Statens helsetilsyn
Helsetilsynet er direkte underlagt Helse-og omsorgsdepartementet, og fører tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenester. Tilsynet kan gi advarsler, inndra autorisasjoner og foreta befaringer. Statens helsetilsyn har rett til å omgjøre fylkesmannens vedtak i klagesaker som gjelder sosial- og helsetjenesten. Helsetilsynet utgir en årlig Tilsynsmelding med artikler om funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn av barnevern, sosial- og helsetjenestene.

Klikk her for å gå til Statens helsetilsyn sine nettsider


Nasjonalt folkehelseinstitutt
Folkehelseinstituttet (FHI) er direkte underlagt Helse-og omsorgsdepartementet, og er myndighetenes faglige rådgiver på områdene smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse, rettsmedisin og rusmiddelforskning. Instituttet skal være en pådriver for å bedre befolkningens helse og livskvalitet, og forebygge sykdom og helseskade, samt gi råd og bistand til myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

Klikk her for å gå til www.fhi.no


Statens legemiddelverk
Statens legemiddelverk er direkte underlagt Helse-og omsorgsdepartementet, og skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

Klikk her for å gå til www.legemiddelverket.no


Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Nytt arbeids- og velferdsdirektorat (NAV) skal sikre enkeltmenneskers rettigheter i forhold til trygde- og bidragsordningene. NAV forvalter lov om folketrygd og andre lover om trygd og underholdsbidrag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har etatstyringsansvaret for NAV. Helse- og omsorgsdepartementet har faglig etatsstyring innenfor sine områder av NAV sin virksomhet.

Klikk her for å gå til www.nav.no


Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Senteret hjelper helsepersonell og helseforvaltningen ved å sortere den forskningsbaserte kunnskapen på en systematisk måte, spesielt på områder der fagmiljøene er uenige. Ved å oppsummere relevant forskning om effekten av behandling gir senteret bedre grunnlag for gode beslutninger.

Klikk her for å gå til www.kunnskapssenteret.no

Helsebiblioteket
Helsebiblioteket er en seksjon i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Biblioteket er et offentlig nettsted, gratis for helsepersonell, som inneholder oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser og nyttig fagstoff.

Klikk her for å gå til www.helsebilblioteket.no

Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS)
RELIS hjelper deg som helsepersonell med spørsmål om legemidler. Svarene er basert på medisinsk litteratur og farmakologiske vurderinger.

Klikk her for å gå til www.relis.no


Miljødirektoratet
(tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet og Statens Forurensningstilsyn)
Miljødirektoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet, og arbeider for at forurensning, skadelige produkter og avfall ikke skal føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturens evne til produksjon og reproduksjon. Videre arbeides det for å redusere utslippene av klimagasser, redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer, bevare et levende hav- og kystmiljø gjennom helhetlig forvaltning, beskytte livskraftige elver og innsjøer mot uønsket påvirkning, øke gjenvinningen og redusere utslipp fra avfall, og redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy.

Klikk her for å gå til Miljødirektoratet sine nettsider


Statens strålevern
Statens strålevern er fagmyndighet på områdene strålevern og atomtrygghet. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men skal tjene alle departementer i spørsmål som gjelder stråling.

Klikk her for å gå til Statens strålevern sine nettsider


Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet med virkning fom 1.1.2016, og opphørte dermed som egen virksomhet. Ansvaret ligger nå i hos "Divisjon for kompetanse og personell" under Helsedirektoratet.

Klikk her for å gå til www.helsedirektoratet/autorisasjon


Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis

Klikk her for å gå til www.npe.no


Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter og legger rammene for stønadsordninger for befolkningen. HELFO forvalter årlig 27 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandler, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. HELFO utgir hvert år "Det gule heftet" - en veileder med regelverk og takster for stønad til dekning av tannbehandling

Klikk her for å gå til www.helfo.no


Regelhjelp.no
Regelhjelp er tilsynsetatenes veiviser til HMS-regelverket: Her finner du de viktigste helse-, miljø og sikkerhetskravene til din bransje.

Klikk her for å gå til www.regelhjelp.no