Søk

Nærmere en løsning hos statsråden, men fortsatt uenighet om odontofobi

NTFs president ga helse- og omsorgsministeren klar beskjed og møtte forståelse for norske tannlegers bekymring for pasientene etter endringene i stønadsordningen.

Regjeringens endringer i innslagspunkt 14 i folketrygdens stønadsordning for tannbehandling har forårsaket stor motstand og sterkt engasjement blant landets tannleger. NTF har arbeidet med saken siden budsjettet ble lagt frem i oktober og møtte mandag 29. januar ansvarlig statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet. NTFs synspunkt og bekymring ble møtt med forståelse. Nå skal departementet se nærmere på konsekvensene av de språklige endringene som gjelder bistand til daglig munnstell. Det er imidlertid fortsatt uenighet om odontofobipasientene.

- Høie lyttet og forstod våre innspill, og vi er nærmere en løsning for pasientgruppen som ikke har en odontofobidiagnose, men andre lidelser knyttet til psykiske diagnoser, reumatisme, slag etc. Statsråden og hans embetsverk var tydelige på at de vil se nærmere på hvilke konsekvenser som innstrammingene knyttet til det å måtte ha bistand fra andre personer til det daglige munn- og kroppstell har fått. Vi ga tydelig beskjed om at bestemmelsen, slik vi forstår den, nå ikke vil inkludere noen som ikke har andre lovbestemte rettigheter. Statsråden var klar på at dette ikke er hans intensjon, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum.

Ulik forståelse om odontofobipasientene

Statsråden var ikke like villig til å endre standpunkt om odontofobipasientene. NTF og Høie er fortsatt svært uenige både om bakgrunnen for hvordan punktet har vært benyttet av tannlegene, og om forutsetningene for å gi denne pasientgruppen et offentlige tannhelsetilbud innen rimelig tid.

- Vi har ulik forståelse om odontofobipasientene. Høie mener det aldri har vært ment å bruke punkt 14 til denne gruppen, noe vi er uenige i og reagerer på. Både HELFO, de rådgivende tannlegene og Helsedirektoratet andre helsemyndigheter har tidligere formidlet at odontofobi er en diagnose som går inn under punkt 14 - dersom de andre vilkårene er oppfylt. Vi ga også uttrykk for vår bekymring både for kapasiteten og de økonomiske forutsetningene for å gi disse pasientene et godt offentlig tilbud. Selv om TOO-tilbudet styrkes med 20 millioner kroner, er dette langt fra nok til å gi hele gruppen et godt nok tilbud. Det er heller ingen garanti for at fylkeskommunene prioriterer denne gruppen på sine budsjetter, fastslår presidenten.

Beklaget beskyldninger om juks

Statsråd Høie beklaget at han i NRKs Dagsnytt 18 hadde sagt at norske tannleger misbrukte HELFO-regelverket. Beklagelsen ble tatt godt imot av NTF.

- Jeg er glad for at statsråden benyttet anledningen til å beklage dette. Nå ser vi framover, og har forventninger til at Høie gjør alvor av sine løfter om å se over hvilke uintenderte konsekvenser endringene har fått for pasientgruppene, avslutter Steinum.

Klikk på videoen under for å høre presidentens oppsummering av møtet:


Publisert: 30.01.2018