Søk

Råd for tannlegeetikk (Etisk råd)

NTFs råd for tannlegeetikk består av leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer. Rådet velges av NTFs representantskap for 2 år. Leder og nestleder velges ved eget valg. En av NTFs jurister er sekretær for rådet.

NTFs råd for tannlegeetikk har til oppgave å:

  • bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene
  • gi råd og veiledning i etiske spørsmål
  • utrede etiske problemstillinger
  • i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes
  • treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket


NTFs råd for tannlegeetikk er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder tannlegeetikk.

NTFs råd for tannlegeetikk behandler normalt ikke saker som er under behandling av offentlige myndigheter.

Les mer om NTFs etiske regler under Profesjon og fag