Søk

Offentlig sektor

Lønnsforhandlinger

Tariffområder og avtaler

Pensjon

Kurs og møter

NTFs rolle i offentlig sektor

NTF er en arbeidstakerforening for ansatte tannleger i offentlig sektor.

Det er en sentral oppgave for en arbeidstakerforening å bistå sine medlemmer i ulike typer konflikter med arbeidsgiver. Bakgrunnen for konflikten kan være forhold i virksomheten (f. eks. omorganisering, nedbemanning), eller forhold på arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden (f. eks. samarbeidsproblemer, advarsel, tilrettevisning, drøftingsmøte, forhandlingsmøte eller oppsigelsessaker).

De tillitsvalgte tannlegene (UTV) i offentlige etater hvor det er ansatt tannleger (staten, fylkeskommunene og helseforetakene), er NTFs førstelinjetjeneste overfor medlemmer som har behov for bistand. NTF bruker hvert år betydelige ressurser på opplæring og videreutvikling av kompetanse hos sine tillitsvalgte, som har en viktig rolle i offentlig sektor.

De tillitsvalgte får råd og bistand fra NTF i enkeltsaker, og NTFs advokater kan også bistå medlemmer direkte når det anses nødvendig, f. eks. i oppsigelsessaker.

Tannleger i offentlige lederstillinger vil ha en dobbel rolle. De er arbeidstakere i relasjon til sin arbeidsgiver, men vil ha en arbeidsgiverfunksjon i relasjon til sine underordnede. NTF bistår også tannleger i offentlige lederstillinger (f. eks. klinikksjef, overtannlege, fylkestannlege), dersom de som arbeidstakere har en arbeidskonflikt med sin arbeidsgiver.

Dersom en tannlege i en lederstilling derimot er part i en konflikt der vedkommende representerer arbeidsgiversiden, må vedkommende søke bistand fra sine overordnede i fylkeskommunen. Fylkeskommunene med sine HR-avdelinger og juridiske støtteapparat forventes da å hjelpe arbeidsgiversiden. Den store forskjellen i styrkeforholdet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakeren er årsaken til at NTF i offentlig sektor er en arbeidstakerforening.

NTF er videre part i flere tariffavtaler i offentlig sektor, og bistår arbeidstakersiden også i forbindelse med kollektive arbeidstvister mv.

Omlag 1450 av NTFs medlemmer som er i et arbeidsforhold, er ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten. Dette er en fylkeskommunal tjeneste. NTF organiserer 300 medlemmer i staten og ca 65 i helseforetakene.

Offentlig sektor er kjennetegnet ved at tariffavtaler regulerer ansattes lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel arbeidstid, pensjon, lønn under svangerskap, omsorgspermisjon og sykdom, samt lønnsystemer. Tariffavtalene erstatter ikke den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale.

Sentralt forhandlingsutvalg har på vegne av hovedstyret fullmakt til å ivareta NTFs tariffpolitiske interesser på overordnet nivå. Dette gjøres blant annet gjennom deltakelse i sentrale tariffoppgjør. På lokalt plan ivaretas NTFs interesser av UTV-styret ved lokale lønnsforhandlinger og/eller ved fremforhandling av lokale særavtaler. Se lønnsforhandlinger for nærmere informasjon.

Som basis for NTFs tariffpolitiske arbeid i tariffbundne virksomheter, både sentralt og lokal, ligger NTFs tariffpolitikk.

For nyansatte/nyutdannende tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten varierer begynnerlønnen en del. Ved at det ikke finnes en sentralt fastsatt minstelønn kan partene i de 18 fylkeskommune (ikke Oslo kommune) ha avtalt ulike begynnerlønner. Før arbeidsavtalen inngås, rådes det til å kontakte UTV-leder/hovedtillitsvalgt i det aktuelle fylket for å finne ut nivået på begynnerlønnen. Et generelt råd er at arbeidsavtalen tannlegen blir tilbudt må anses for å være et tilbud. Innholdet i denne, herunder lønn, kan det såldedes i utgangspunktet forhandles om. UTV-leder/hovedtillitsvalgt vil kunne være behjelpelig med råd i denne forbindelse.